Hageparseller

Denne siden er under arbeid

Hageparsellene har over borrettslaget livsløp naturlig delt seg mellom enhetene. Hver enkelt andel disponerer sin parsell helt og holdent. Borrettslaget er dog tuftet på samhold, og «åpne» grøntarealer, det vil si at barn vil kunne løpe mellom hagen og det andelen skal legge til rett for at dette er mulig med for eksempel hull i hekker.

Borrettslaget ønsker at andelseierne vedlikeholder sine hageparseller og gjennomfører nødvendig arbeid for å holde den i godstand. Trær, busker og annet på hageparsellen skal ikke settet opp eller las vokse slik at de blir til sjenanse for andre parseller.

Før det igangsettes arbeid som platt, levegg, beplantning av store trær og liknende må det søkes til styret. Se link til skjema: utformingskrav, hageparsellsøknad, (hagesøknadseksempler).

Utdrag fra Husordensreglene: Utearealer og hageparseller
«Rent formelt er det borettslaget som eier hele tomten der bygningene står. Andelseierne disponerer sin hageparsell. Hagene er gjennom årelang brukspraksis delt opp mellom husene og mellom etasjene uten at dette er formelt dokumentert. Styret anbefaler på det sterkeste at det etableres naboavtaler mellom beboere i samme hus eller nabohus for å unngå konflikter rundt bruken av disse. Denne avtalen skal andelseierne selv utforme for i grove trekk å fordele bruksretten av hagene rundt de enkelte hus. Styret har utabeidet en mal for en slik avtale som andelseierne kan bruke.

Når det gjelder utforming, beplantning og vedlikehold av hageparsellene så ligger ansvaret for dette på de respektive andelseiere.

Oppføring av husnære eller frittstående konstruksjoner (for eksempel levegg, hundegård, dokkestue, grillplass og lignende) på hageparsellene er søknadspliktig ovenfor styret. (Se skjema for hageparsellsøknad.) Det samme gjelder oppstillingsplass for biler og båter inne på hageparsellene. Dersom beboere ønsker å oppføre levegger, så er de bundet til å beholde den samme utforming som dagens eksisterende levegger, samt forholde seg til Trondheim Kommunes regelverk. (Se link til utformingskrav.)

Grunnet de ulike forutsetningene på tomtene vil det måtte gjøres skjønnsmessige vurderinger i de ulike tilfellene. Det er styrets ønske at andelseierne skal få bruke hageparsellene slik de ønsker, men at vi samtidig ivaretar den åpne følelsen i Hammersborg Borettslags unike utemiljø.

Det er en forutsetning at beboere som ønsker å gjøre tiltak på sine hageparseller konfererer med berørte naboer (altså ikke kun beboere i samme hus, men også tilgrensende hus) og styret før slike tiltak igangsettes.»

Dokumenter
Utformingskrav.pdf
Hagesøknadseksempler.pdf
Hageparsellsøknad.doc